کمیته فیلترینک محترم - با توجه درخواست مجوز و مراحل سخت - رسما از ادامه فعالیت در این سایت انصراف میدهم.